Hội nghị sản phụ khoa Việt – Pháp – Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 19 ngày 16 & 17 tháng 5 năm 2019