Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 34 – Đại học y dược Tp.HCM – tháng 03/2017