Hội nghị thường niên Hosrem lần thứ XIV ngày 27 tháng 10 năm 2018