Hội nghị sản phụ khoa Việt – Pháp – Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 17 – tháng 05/2017​